PINB w Szczecinie uznał, że obiekt jest bezpieczny !

W dniu 24 czerwca 2019 roku do siedziby klubu wpłynęło pismo z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie mieszczącego się przy ul. Karola Szymanowskiego 2. Zgodnie z treścią otrzymanego pisma obiekt spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa. Treść pisma prezentujemy poniżej:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, odpowiadając na Państwa pismo z dnia 08.05.2019r. (data wpływu: 09.05.2019), dotyczące obiektu budowlanego – boiska sportowego, zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Orlej dz. 106/4 obręb 4107, informuje jak niżej,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, decyzją z dnia 05.01.2018r., udzielił pozwolenia na użytkowanie tymczasowego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Do zakończenia inwestycji pozostało wybudowanie budynku zaplecza socjalno-sanitarnego, które obecnie jest realizowane.

Podczas oględzin przeprowadzonych na nieruchomo ści w dniu 13.06.2019r. przez pracowników tut. Inspektoratu, przy udziale przedstawicieli właściciela oraz zarządcy obiektu budowlanego nie stwierdzono stanu technicznego obiektu, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska. Nie potwierdzono wskazywanych w Państwa piśmie nieprawidłowości dotyczących wiat dla zawodników rezerwowych oraz bramek. Dwie wiaty, usytuowane w sposób trwały przytwierdzono do podłoża, natomiast bramki były „otwarte”, z umieszczonymi na nich siatkami. Stwierdzono także, że od strony parkingu, w ogrodzeniu, usytuowane są trzy furtki, co zgodne jest z zatwierdzonym projektem budowlanym. Podczas oględzin potwierdzono natomiast uszkodzenia stalowych słupów piłkochwytów. Zaobserwowano, że kilka słupów jest wygiętych – odchylonych od pionu, natomiast jeden zdemontowano, jak ustalono, w celu oceny sposobu mocowania słupów w gruncie. Inż. Tomasz Pukszta, posiadajacy uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności nr 138/Sz/2002, należący do ZOIIB pod nr ZAP/BO/0607/03, który dokonuje przeglądów stanu technicznego przedmiotowego boiska sportowego i na bieżąco monitoruje stan techniczny obiektu uznał, iż:

po zdjęciu siatek piłkochwytów nie ma zagrożenia dla osób korzystających z boiska, pozostawione lekko ugięte słupy konstrukcji nośnej siatek piłkochwytów same w sobie nie stanowią zagrożenia, w/w elementy są stabilne i obiekt może być bezpiecznie użytkowany

W związku z powyższym wyjaśniamy, że po przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających, tut. Inspektorat nie znajduje podstaw prawnych do wszczęcia postępowania administracyjnego w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o prawo budowlane. Jednocześnie informujemy, że wszelkie sprawy związane z utrzymaniem porządku, zapewnieniem bezpieczeństwa oraz bieżącą konserwacją użytkownicy obiektu powinni zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, któremu Gmina Miasto Szczecin powierzyła zarządzanie przedmiotowym obiektem. Wyjaśniamy także, że kwestie wyposażenia obiektu w apteczkę pierwszej pomocy i nosze, czy też wyznaczenia drogi ewakuacyjnej nie leżą w kompetencjach tut. organu, które ściśle określają przepisy art. 83 ust 1 ustawy Prawo Budowlane.

Z up. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin,

mrg inż. Mariusz Czasnojć

Kierownik Referatu Orzeczniczo-Prawnego

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.