RAPORT: Podział środków z kasy UM Szczecin w latach 2012 – 2018

Tegoroczny raport ?Podział środków z kasy UM Szczecin w latach 2012 – 2018? jest pierwszą edycją opracowania przygotowanego przez klub FC AQUILA SZCZECIN. Niniejszy raport przedstawia dotacje Gminy Miasto Szczecin dla klubów piłkarskich uczestniczących w rozgrywkach ZZPN oraz PZPN w latach 2012 – 2018.

Grafika pochodzi z serwisu insider.co.uk (23)

Wysokość zaprezentowanych przez nas kwot, które zostały przekazane klubom piłkarskim znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Gminy Miasto Szczecin. Dokumenty są też dostępne w tradycyjnej, papierowej wersji w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, mieszczącej się przy ul. plac Armii Krajowej 1 w Szczecinie. W naszym raporcie wzięliśmy pod uwagę kluby piłkarskie, które brały udział w konkursie na „profesjonalne wspieranie piłki nożnej” w latach 2012 – 2018, w konkursie pt. „Młoda Ekstraklasa” w latach 2017 – 2018 oraz w pozostałych, mniejszych konkursach organizowanych przez Gminę Miasto Szczecin. W zestawieniu nie uwzględnialiśmy uczniowskich oraz parafialnych klubów sportowych, które miejskie dotacje otrzymują z innych konkursów. W raporcie staraliśmy się dotrzeć do w miarę największej liczby informacji, tak by dane przez nas przedstawione były jak najbardziej zgodne z rzeczywistością.

I. ANALIZA Z KONKURSU NA PROFESJONALNE WSPIERANIE PIŁKI NOŻNEJ W LATACH 2012 – 2018

Tak wyglądał podział środków z kasy UM Szczecin w latach 2012 – 2018. W tabeli uwzględnione dotacje jakie otrzymały kluby biorące udział w konkursie na „profesjonalne uprawianie piłki nożnej w latach 2012 – 2018„.

Jak widać z załączonej tabeli od 2012 roku do 2018 roku największe wsparcie przypadło Pogoni Szczecin, która otrzymała 8 198 000 zł a najmniejsze środki finansowe otrzymało Stowarzyszenie Klub Sportowy FASE, któremu przypadło 10 000 zł. Klub AQUILA SZCZECIN otrzymał 191 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i jest to najmniejsza kwota spośród wszystkich zespołów posiadających nie tylko grupy młodzieżowe ale również seniorskie.

A. KLUBY POSIADAJĄCE ZESPOŁY MŁODZIEŻOWE ORAZ ZESPÓŁ SENIORÓW

Zbadaliśmy jakie kluby, które brały udział w dofinansowaniu w latach 2012 – 2013, oprócz zespołów młodzieżowych posiadały zespoły seniorów. W tym zestawieniu jest 11 klubów, które otrzymały równo: 15 755 000 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Najwięcej środków finansowych otrzymała Pogoń Szczecin a najmniej FC AQUILA SZCZECIN.

B. PODZIAŁ KLUBÓW POSIADAJĄCE ZESPOŁY MŁODZIEŻOWE ORAZ ZESPÓŁ SENIORÓW NA PROFESJONALNE I AMATORSKIE

Ponieważ w Szczecinie kluby posiadające zespoły seniorów mieszczą się w kategoriach amatorskich oraz profesjonalnych, dlatego postanowiliśmy zbadać i ten podział. Poniższa tabela przedstawia podział na kluby profesjonalne oraz amatorskie. Do klubów profesjonalnych zaliczyć można jedynie Pogoń Szczecin S.A. Do klubów amatorskich wszystkie pozostałe. Są to: Miejski Klub Sportowy OLIMPIA, Osiedlowy Klub Sportowy ?Świt? Szczecin-Skolwin, Klub Sportowy Arkonia Szczecin, Osiedlowy Klub Sportowy ?Hutnik? Szczecin, Klub Sportowy Stal Szczecin, Osiedlowy Klub Sportowy ?ISKIERKA? Szczecin, Osiedlowy Klub Sportowy ?Jeziorak?, Osiedlowy Klub Sportowy Kasta Szczecin Majowe oraz FC AQUILA SZCZECIN. W sumie klubów amatorskich, posiadających oprócz grup młodzieżowych, również grupy seniorów jest 10.

W latach 2012 – 2018 Pogoń Szczecin otrzymała 8 198 000 mln złotych (52,03% wszystkich dotacji), natomiast pozostałych 10 klubów piłkarskich otrzymało 7 557 000 mln złotych (47,97% wszystkich dotacji). Gdy dzielimy kwotę 7 557 000 zł pomiędzy wszystkich 10 klubów sportowych otrzymujemy ile otrzymały średnio dofinansowań. Średnio jest to kwota około: 755 700 zł. W średniej mieszczą się takie kluby jak: Hutnik, Świt, Arkonia oraz Olimpia. Pozostałe kluby sportowe nie mieszczą się w średniej.

C. PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA KLUBÓW POSIADAJĄCE ZESPOŁY MŁODZIEŻOWE ORAZ ZESPÓŁ SENIORÓW NA PRAWOBRZEŻE ORAZ LEWOBRZEŻE

Ponieważ kluby mają swoje siedziby w prawobrzeżnej lub lewobrzeżnej części Szczecina, dlatego teraz porównajmy jak wyglądały dofinansowania dla klubów z różnych części miasta.

 

W latach 2012 – 2018 kluby lewobrzeżnej części Szczecina otrzymały w sumie 13 599 000 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Średnio każdy z klubów z lewobrzeża otrzymał 2 266 500 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).

Jak widać z zestawienia kluby z prawobrzeżnej części Szczecina otrzymały 2 156 000 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Średnio każdy z klubów z prawobrzeża otrzymał 431 200 zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych). W porównaniu do klubów z lewobrzeżnej części Szczecina jest to aż o 11 443 000 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych) mniej.

II. Dotacje dla klubów sportowych w ramach dotacji „Młoda Ekstraklasa”

Gmina Miasto Szczecin w ostatnich latach dwukrotnie organizowała konkurs dla klubów o nazwie „Młoda Ekstraklasa”. Udział wziąć mogły tylko kluby sportowe i stowarzyszenia, które biorą udział w rozgrywkach ekstraklasy (najwyższej kategorii ligowej) w swojej dyscyplinie sportowej.

Młoda Ekstraklasa 2017 (10)

Powyższa tabela przedstawia kwoty jakie otrzymały kluby sportowe w 2017 roku. Jak widać najwięcej środków otrzymała Pogoń Szczecin – 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), a Arkonia Szczecin oraz Olimpia Szczecin, otrzymały po 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Arkonia mimo, że nie posiada żadnego zespołu piłkarskiego w Ekstraklasie, została sklasyfikowana przez Gminę Miasto Szczecin, ponieważ w najwyższej klasie rozgrywkowej od kilku lat posiada zespół piłki wodnej.

Młoda Ekstraklasa 2018 (9)

Powyższa tabela przedstawia kwoty, jakie otrzymały kluby sportowe w 2018 roku. Jak widać najwięcej środków (po raz drugi z rzędu) otrzymała Pogoń Szczecin – 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), Olimpia Szczecin otrzymała 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), a Arkonia Szczecin otrzymała 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). W porównaniu do roku poprzedniego Olimpia otrzymała 100% większe dofinansowanie (z 25 000 zł zrobiło się 50 000 zł) a Arkonia otrzymała 62,5% więcej dofinansowania w roku 2018 (z 25 000 zrobiło się 40 000 zł).

Wart odnotowania jest również fakt, że w roku 2017 Gmina Miasto Szczecin miała do podziału 650 000 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), a w roku 2018 była to kwota wyższa o 100 000 zł i wyniosła 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Niekwestionowaną informacją jest fakt, że w 2018 roku w porównaniu do roku 2017 mniejszą kwotę wsparcia otrzymały piłkarki ręczne z Klubu Sportowego Handball S.A. W 2018 roku nie został sklasyfikowany klub Husarii Szczecin, a pozostałe kluby sportowe otrzymały znacznie większe dofinansowania w porównaniu z rokiem 2017.

 

III. WSZYSTKIE ŚRODKI FINANSOWE DLA KLUBÓW POSIADAJĄCYCH ZESPOŁY MŁODZIEŻOWE ORAZ ZESPÓŁ SENIORÓW

W tym rozdziale postanowiliśmy zanalizować wszystkie kluby piłkarskie, które zrzeszają drużyny młodzieżowe oraz mają co najmniej jedną drużynę seniorów. W latach 2012 – 2018 takich klubów było 11 co doskonale widać w powyższej tabeli. Wszystkie zespoły otrzymały łącznie 32 109 910 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych).

A. PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA KLUBÓW POSIADAJĄCE ZESPOŁY MŁODZIEŻOWE ORAZ ZESPÓŁ SENIORÓW NA KLUBY AMATORSKIE ORAZ PROFESJONALNE

Ponieważ w Szczecinie kluby posiadające zespoły seniorów mieszczą się w kategoriach amatorskich oraz profesjonalnych, dlatego postanowiliśmy zbadać i ten podział. Poniższa tabela przedstawia podział na kluby profesjonalne oraz amatorskie. Do klubów profesjonalnych zaliczyć można jedynie Pogoń Szczecin S.A. Do klubów amatorskich wszystkie pozostałe, ponieważ zawodnicy z tych klubów nie są na profesjonalnych kontraktach, a w piłkę grają często tak jak dzieci – z czystej pasji.

Z powyższego zestawienia doskonale widać, że najwięcej środków finansowych w latach 2012 – 2018 otrzymała Pogoń Szczecin. Jest to kwota wynosząca 22 121 600 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych), co stanowi aż 68,89% wszystkich środków przeznaczonych przez Gminę Miasto Szczecin dla klubów sportowych.

10 pozostałych klubów ze Szczecina otrzymało w sumie 9 988 310 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziesięć złotych), co stanowi 31,11% wszystkich środków. Średnio wszystkie kluby otrzymały 998 831 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych). W średniej mieszczą się jedynie 3 kluby. Są to: OKS Świt Szczecin, KS 'Arkonia’ oraz MKS Olimpia Szczecin. Pozostałych 7 klubów nie mieści się w średniej.

 

B. PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA KLUBÓW POSIADAJĄCE ZESPOŁY MŁODZIEŻOWE ORAZ ZESPÓŁ SENIORÓW NA PRAWOBRZEŻE ORAZ LEWOBRZEŻE

W lewobrzeżnej części Szczecina w latach 2012 – 2018 było 6 klubów, które oprócz zespołów młodzieżowych posiadały zespół seniorów i otrzymywały wsparcie z Gminy Miasta Szczecin (są to wszystkie kluby zamieszczone w w.w tabeli). Z tego zestawienia doskonale widać, że kluby te, otrzymały w sumie 29 767 360 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych). Najwięcej wsparcia finansowego (74,3%) przypadło Pogoni Szczecin, najmniej natomiast otrzymała Stal Szczecin (2,4%).

Co ciekawe w przeliczeniu na 1 mieszkańca lewobrzeża (liczba mieszkańców 320 000 (3)) wypada po 93,02 zł dofinansowania.

W prawobrzeżnej części Szczecina od 2012 do dnia dzisiejszego jest 5 klubów, które oprócz drużyn młodzieżowych posiadają zespół seniorów (są to wszystkie kluby zamieszczone w w.w tabeli). Z tego zestawienia doskonale widać, że kluby te otrzymały w sumie 2 342 550 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych). Jest to kwota ponad 12 razy niższa w porównaniu do klubów z lewobrzeża. Najwięcej wsparcia finansowego (30,4%) przypadło klubowi OKS Iskierka, najmniej natomiast otrzymała AQUILA SZCZECIN (8,8%).

Co ciekawe w przeliczeniu na 1 mieszkańca prawobrzeża (liczba mieszkańców 84 000 (4)) wypada po 27,89 zł przeznaczone na ten cel. Jest to kwota o 65,13 zł mniejsza w porównaniu do kwoty przeznaczonej na piłkę nożną mieszkańca z lewobrzeżnej części Szczecina.

C. Pogoń Szczecin S.A

W latach 2012 – 2018 Pogoń Szczecin otrzymała z Gminy Miasto Szczecin w sumie 21 921 600 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych). Ponad 8 milionów (37%) złotych stanowi dotacja otrzymana za udział w konkursie „profesjonalne wspieranie piłki nożnej w latach 2011 – 2018” a usługi promocyjne stanowiły kwotę ponad 13 milionów złotych (59,4%).

D. Miejski Klub Sportowy Olimpia oraz Miejski Klub „Sportowy” Olimpia Szczecin

W latach 2012 – 2013 MKS Olimpia Szczecin otrzymała z Gminy Miasto Szczecin 2 731 500 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych). Z konkursu „profesjonalne wspieranie piłki nożnej w latach 2012 – 2018” Olimpia otrzymała z kasy miejskiej 1 687 000 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), co stanowiło 61,8% wszystkich dotacji.

E. KLUB SPORTOWY 'ARKONIA’

W latach 2012 – 2018 Klub Sportowy 'Arkonia’ otrzymała z puli miejskiej w sumie 1 747 600 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych). Z tej kwoty dofinansowanie z zakresu „profesjonalnego wspierania piłki nożnej” stanowiło 52,6%. Na sporty wodne Arkonia otrzymała 591 500 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) co stanowiło 33,8% z całej otrzymanej kwoty.

F. OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY ŚWIT SKOLWIN – SZCZECIN oraz OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY ŚWIT SZCZECIN

W latach 2012 – 2018 OKS Świt Skolwin otrzymał z puli miejskiej w sumie 1 506 960 zł (słownie: jeden milion pięćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych). Z tej kwoty dofinansowanie z zakresu „profesjonalnego wspierania piłki nożnej” stanowiło 85,7%.

G. OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY HUTNIK SZCZECIN oraz KLUB SPORTOWY „AKADEMIA PIŁKARSKA HUTNIK SZCZECIN”

W latach 2012 – 2018 OKS Hutnik Szczecin otrzymał z puli miejskiej w sumie 956 700  zł (słownie:dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych). Z tej kwoty dofinansowanie z zakresu „profesjonalnego wspierania piłki nożnej” stanowiło 84,3%.

H. OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY ISKIERKA

W latach 2012 – 2018 OKS Iskierka otrzymał z puli miejskiej w sumie 712 300  zł (słownie: siedemset dwanaście tysięcy trzysta złotych). Z tej kwoty dofinansowanie z zakresu „profesjonalnego wspierania piłki nożnej” stanowiło 89,8%.

I. KLUB SPORTOWY 'STAL’ Szczecin

W latach 2012 – 2018 KS Stal otrzymał z puli miejskiej w sumie 703 000  zł (słownie: siedemset trzy tysięce złotych). Z tej kwoty dofinansowanie z zakresu „profesjonalnego wspierania piłki nożnej” stanowiło 99,1%.

I. OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY JEZIORAK

W latach 2012 – 2018 OKS Jeziorak otrzymał z puli miejskiej w sumie 551 000  zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Z tej kwoty dofinansowanie z zakresu „profesjonalnego wspierania piłki nożnej” stanowiło 99,1%.

G. STOWARZYSZENIE OKS KASTA SZCZECIN MAJOWE

W latach 2012 – 2018 Stowarzyszenie OKS Kasta Szczecin Majowe otrzymała z puli miejskiej w sumie 484 250 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych). Z tej kwoty dofinansowanie z zakresu „profesjonalnego wspierania piłki nożnej” stanowiło 82,8%. Pozostałe dofinansowania to między innymi „trzykrotne koszenie trawnika przy ul. Botanicznej” czy „nadzór nad obiektami należącymi do Rady Osiedla Majowe w Szczecinie” (czemu klub sportowy musi nadzorować obiekty Rady Osiedla Majowe, czemu nie robi tego sama Rada Osiedla ?) to tylko nieliczne z wielu przykładów. W tym miejscu warto dodać, że klub piłkarski Kasta Majowe od 2012 roku otrzymała dofinansowanie mniejsze od Jezioraka o zaledwie 12%, a przecież to klub z Załomia w tym czasie nie tylko świętował awanse do wojewódzkiej klasy okręgowej ale również do IV ligi, miał też szereg grup młodzieżowych w różnych kategoriach wiekowych, gdy w tym czasie klub z Majowego spadł z hukiem z ligi okręgowej do A-Klasy. Co więcej, Kasta Majowe była niechlubnym bohaterem afery, w wyniku której doszło do ukarania przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej, klubu z os. Majowego, karą finansową 1500,00 zł, jak i do rocznej dyskwalifikacji kierownika tej drużyny Tomasza D.(22)

H. VIELGOVIA OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY SZCZECIN oraz OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY VIELGOVIA-SZCZECIN

W latach 2012 – 2018 OKS Vielgovia otrzymała z puli miejskiej w sumie 389 500  zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych). Z tej kwoty dofinansowanie z zakresu „profesjonalnego wspierania piłki nożnej” stanowiło 97,2%.

I. KLUB SPORTOWY FC AQUILA SZCZECIN

W latach 2012 – 2018 Klub Sportowy FC AQUILA SZCZECIN otrzymał z puli miejskiej w sumie 205 500  zł (słownie: dwieście pięć tysięcy pięćset złotych). Z tej kwoty dofinansowanie z zakresu „profesjonalnego wspierania piłki nożnej” stanowiło 93%. Aquila jest klubem, który w latach 2012 – 2018 otrzymał najmniejsze dofinansowanie ze wszystkich zespołów posiadających nie tylko zespoły młodzieżowe ale również drużynę seniorów.

 

IV. DYSKUSJA

Przeprowadzona analiza pozwoliła na przedstawienie w formie analitycznej, wielkości dofinansowania otrzymywanego przez kluby piłkarskie ze Szczecina. Na Portalu Organizacji Pozarządowych można przeczytać, że: „klub sportowy jest organizacją pozarządową i jako taka podlega także przepisom ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dzięki regulacjom zawartym w tej ustawie może realizować zadania publiczne związane ze sportem, korzystając przy tym ze środków publicznych. Kluby sportowe, podobnie jak inne organizacje pozarządowe, biorą udział w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych przez różne jednostki administracji publicznej (zarówno na poziomie centralnym jak i samorządowym). Ustawa o sporcie daje jeszcze inną możliwość, aby władze samorządowe przeznaczyły środki na wspieranie sportu, określając w uchwale cel publiczny w zakresie sportu, który chcą osiągnąć oraz warunki oraz tryb finansowania tego zadania W tym trybie o dotację mogą się ubiegać tylko kluby sportowe„(2).

Zgodnie z informacją zamieszczoną w Kurierze Szczecińskim: „dotacje kluby mogą wydać niemal dowolnie. Choć reguluje to ustawa o dofinansowywaniu zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, to jej zapisy są bardzo liberalne. Środki mogą być przeznaczone m.in. na: wynajem obiektów sportowych, organizację spotkań i zgrupowań, zakup sprzętu sportowego, odżywek, a nawet stypendia sportowe. Jednym z nielicznych ograniczeń jest zakaz wykorzystywania funduszy na transfery zawodników oraz zapis, że koszty osobowe i bezosobowe w ramach realizowanego zadania nie mogą przekroczyć 50 proc. kwoty przyznanej dotacji. Kluby na rozliczenie dotacji mają 30 dni od zakończenia rundy. W poprzednich tego typu konkursach miejskich nie zdarzyło się, aby środki zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub dotacja nie została prawidłowo rozliczona„(1).

Niestety sposób dotowania klubów piłkarskich przez Gminę Miasto Szczecin budzi wiele kontrowersji. Na zapytanie Wojciecha Dorżynkiewicza, dlaczego jeden klub otrzymuje więcej dotacji a drugi mniej, mimo że oba występują na tym samym poziomie rozgrywkowym (5), Zastępca Prezydenta – Pan Krzysztof Soska odpowiedział:jednym z podstawowych warunków, którym miasto kieruje się przy rozstrzygnięciu procedury konkursowej jest szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie dla nich zajęć treningowych, współpraca z osiedlowymi szkołami a dopiero później brane są pod uwagę działania związane ze szkoleniem seniorów i uczestnictwem drużyn w poszczególnych klasach rozgrywkowych„(6). Pan Soska dodaje, że przy rozstrzyganiu konkursów brane pod uwagę są takie elementy jak: „działania klubów w zakresie pozyskiwania środków własnych na cele statutowe, czy korzystanie z bazy sportowej należącej do miasta lub zarządzanej bezpośrednio przez kluby. Jednocześnie chciałbym nadmienić, że zdecydowana większość klubów korzysta z bezpłatnego dostępu do bazy sportowej, którą miasto utrzymuje, modernizuje i finansuje. Tak jest na przykład w sytuacji wspomnianego przez Pana Jezioraka, a już inaczej w przypadku innych klubów z prawobrzeża Aquili i Kasty„(7). Przecież zgodnie z uchwałą nr XV/306/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2004 roku (8) wszystkie kluby sportowe posiadające zespoły młodzieżowe są upoważnione do bezpłatnego korzystania z bazy sportowej. W Szczecinie kluby, które biorą udział w konkursach miejskich, nie korzystają z własnych baz. Wspomniana Kasta Majowe korzysta z boiska wybudowanego za pieniądze z Rady Osiedle Majowe. Klub ten na utrzymanie tego obiektu otrzymuje dodatkowe dofinansowania – właśnie ze środków miejskich, a ponieważ obiekt podlega pod jurysdykcję Rady Osiedla, dlatego znaczną część robót wykonuje ZUK. Dlaczego więc miasto przyznaje dodatkowe środki finansowe Kaście ?

Kolejną rzeczą, której miasto w żaden sposób nie kontroluje, to wspomniane wcześniej szkolenie młodzieży. Przecież kluby sportowe, które otrzymują dofinansowanie ze środków miejskich nie tylko nie powinny pobierać żadnych opłat czy obowiązkowych składek członkowskich za trenowanie swoich podopiecznych (bądź pobierać symboliczne składki członkowskie na pokrycie dodatkowych kosztów), ale również powinny szkolić dzieci głównie ze Szczecina. Niestety od kilku lat tendencja jest całkowicie odwrotna. Większość klubów nie tylko pobiera wysokie składki członkowskie od swoich podopiecznych, ale są też kluby, które zajmują się szkoleniem dzieci spoza Szczecina (co w żaden sposób nie jest sprawdzane). Takie kluby w swoich zespołach młodzieżowych zrzeszają dzieci z innych miast (najczęściej z aglomeracji wiejskich) czy (co już jest w ogóle ewenementem na skalę krajową) innych województw. Dzieci te w czasie roku szkolnego zamieszkują w bursach, a po zakończonych rozgrywkach, czy w czasie przerw w rozgrywkach, wracają do swoich rodzin. Na stronie internetowej Akademii Pogoni pojawił się nawet specjalny wpis: „bursa salezjańska, godzina 6:00. Dla piłkarzy Pogoni dzień zaczął się już kilkanaście minut temu. Pomimo wczesnej pory ruch na korytarzach jest ogromny ? kilkuosobowe kolejki czekają na poranną toaletę, część poświęca czas na pakowanie. Przed 7:00 muszą być gotowi na poranny trening. Zamykając na sobą drzwi od pokojów wiedzą, że wrócą tutaj dopiero wieczorem„(21). Oczywistym jest, że dzieci ze Szczecina, nie muszą mieszkać w bursie tylko z rodzicami.

Gmina Miasto Szczecin powinna rozpisywać osobne konkursy dla klubów profesjonalnych oraz amatorskich. Kluby profesjonalne uzyskują bardzo często przychody dodatkowe: z praw telewizyjnych, z dnia meczowego (sprzedaż biletów, gastronomia, sprzedaż pamiątek itd.), z PZPN w ramach programu Pro Junior System, z transferów, czy dodatkowe wsparcie od sponsorów tytularnych ligi czy sponsorów indywidualnych. Cytując firmę Deloitte, w Pogoni „przychody z tytułu transmisji składają się na 31% całości przychodów, natomiast wpływy z dnia meczu jedynie 7%„(21).

V. WNIOSKI

? Wynik sportowy uzyskiwany przez poszczególne zespoły w klubie nie ma decydującego wpływu na przyznawane dotacje

? Pogoń Szczecin otrzymuje największe wsparcie finansowe z funduszy Gminy Miasto Szczecin

? Kwota wsparcia samej Pogoni Szczecin przewyższa kwoty wsparcia otrzymywane przez wszystkie pozostałe kluby.

? Kluby z prawobrzeżnej części miasta otrzymują zdecydowanie mniejsze wsparcie finansowe w porównaniu do klubów z lewobrzeża

? W zespołach amatorskich szkoli się w sumie o wiele więcej zawodników niż w Pogoni Szczecin, które otrzymują o wiele mniejsze wsparcie miasta, dlatego Gmina Miasto Szczecin powinna wprowadzić jasne i przejrzyste zasady przyznawania dotacji z wyraźnym wydzieleniem środków na finansowania szkolenia dzieci i młodzieży od całkowitych środków przyznawanych danemu klubowi.

? Gmina Miasto Szczecin powinna wprowadzić transparentne zasady wsparcia finansowego piłki nożnej i uczciwy podział dofinansowania, bez stosowania preferencji, których nie jest w stanie obiektywnie wyjaśnić, za to wskazane jest wprowadzenie dodatkowo różnego rodzaju wsparcie dla klubów, które nie pobierają opłat za treningi, nie mają obowiązkowych składek członkowskich oraz nie prowadzą sprzedaży biletów wstępu na mecze swoich drużyn. Takim wsparciem mogłoby być: zmniejszenie opłat za wynajem hal sportowych w szkołach, pierwszeństwo w rezerwacji terminów na treningi oraz mecze na miejskich obiektach sportowych, dodatkowe dofinansowanie zakupu sprzętu, czy wynagrodzeń trenerów.

? W raporcie skupiliśmy się na kwestii dotacji miejskich, jednak kolejnym ważnym tematem wymagającym analizy w najbliższej przyszłości, jest kwestia miejskich obiektów sportowych i dostępności do nich. Nie powinno być takiej sytuacji, że jednym klubom rozbudowuje się boiska treningowe i buduje stadiony za kilka, czy kilkaset milionów na wyłączność, a pozostałe muszą szarpać się o dostęp do miejskich obiektów. Głównym kryterium przyznania godzin treningowych na danym obiekcie nie może być uznaniowość MOSRiR, lecz faktyczne potrzeby drużyn danego klubu.

? Oprócz funduszy na „profesjonalne wspieranie piłki nożnej” kluby otrzymują dodatkowe wsparcie z innych programów, bądź z małych dotacji. Kluby piłkarskie, dla których te dodatkowe dofinansowanie stanowi największy procent to: Pogoń Szczecin, Kasta Majowe, OKS Hutnik, OKS Świt Skolwin, Arkonia Szczecin oraz Olimpia Szczecin

VI. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

1. https://24kurier.pl/aktualnosci/sport/miejskie-dotacje-6-mln-zlotych-dla-18-klubow/ (dostęp: 01.07.2019)

2. https://poradnik.ngo.pl/c-czy-klub-sportowy-moze-dostac-dotacje (dostęp: 01.07.2019)

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Szczecin?fbclid=IwAR0DWEcQe8EMGYqFOgRK_Vp5tx_q7TeTt9guKbN6EGSnzKswD1AIX-Psej4 (dostęp: 01.07.2019)

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Prawobrze%C5%BCe?fbclid=IwAR0mUR93NVO5GcGj0nUqgVkoPWLp9b1yjACjU278fcLFvCR1scn6Jd-Uhio (dostęp: 01.07.2019)

5. http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131173.asp?soid=746E8215094B41C183500AEC6C564E6C&target=dor%C5%BCynkiewicz%20interpelacja%20kluby (dostęp: 01.07.2019)

6, 7. http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131173.asp?soid=C78C9CB6F37142D4A01F1DF78755B6C3&chapterdest=11152 (dostęp: 01.07.2019)

8. http://bip.um.szczecin.pl/files/0F06C61BFA8F4DA880C8E9B840F10237/306_04.pdf (dostęp: 01.07.2019)

9. „Młoda Ekstraklasa 2018” http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11259.asp?soid=B7EE68F38E2F4753A37FC8DB0CB0663A (dostęp: 01.07.2019)

10. „Młoda Ekstraklasa 2017” http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11259.asp?soid=A03EFC22C0F14488A9D8FEB7F00212AF (dostęp: 01.07.2019)

11. „Profesjonalne uprawianie piłki nożnej 2012 rok” http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11259.asp?soid=A787C51A37AD45B5B5C01F067C155E26 (dostęp: 01.07.2019)

12. „Profesjonalne uprawianie piłki nożnej 2013 rok” http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11259.asp?soid=F1163AEED3BB4C9ABA575C9933A4BC33 (dostęp: 01.07.2019)

13. „Profesjonalne uprawianie piłki nożnej 2014 rok” http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11259.asp?soid=202E1E6D58B249EBA2FFF5E30F2CC05A (dostęp: 01.07.2019)

14. „Profesjonalne uprawianie piłki nożnej 2015 rok” http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11259.asp?soid=EE4EF3C78DEC40C3BB3923F9CB7DA88F (dostęp: 01.07.2019)

15. Profesjonalne uprawianie piłki nożnej Wiosna 2016 rok” http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11259.asp?soid=0FFB61957EEF4F2A992947A7B7FBC376 (dostęp: 01.07.2019)

16. „Profesjonalne uprawianie piłki nożnej Jesień 2016 rok” http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11259.asp?soid=E95DB1411F0047D988498C86FA3ECEB2 (dostęp: 01.07.2019)

17. „Profesjonalne uprawianie piłki nożnej Wiosna 2017 rok” http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11258.asp?soid=D0B17A6F35934650825BE08E26DE53FB (dostęp: 01.07.2019)

18. „Profesjonalne uprawianie piłki nożnej Jesień 2017 rok” http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11258.asp?soid=2FCC1753EE034BE68D2E42C7A606F4F3 (dostęp: 01.07.2019)

19. „Profesjonalne uprawianie piłki nożnej Wiosna 2018 rok” http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11258.asp?soid=229DB7009A60482EA11C819EDFE1AF6E (dostęp: 01.07.2019)

20. „Profesjonalne uprawianie piłki nożnej Jesień 2018 rok” http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11258.asp?soid=CD7EAB0225574C13B333BB90AA7CE3D0 (dostęp: 01.07.2019)

21., 22. Deloitte, „Ranking przychodów klubów piłkarskich Raport ?Piłkarska liga finansowa ? rok 2018?, Czerwiec 2019 r., str. 49

22. ?Nieczyste zagrywki działaczy Kasty miały zdecydować o spadkach?? http://ligowiec.net/news/76639-nieczyste-zagrywki-dzialaczy-kasty-mialy-zdecydowac-o-spadkach?.html (dostęp: 01.07.2019)

23. Materiał graficzny, https://www.insider.co.uk/special-reports/scottish-football-clubs-celtic-rangers-12149778 (dostęp: 01.07.2019)